Przedłużenie decyzji środowiskowych wydanych przez 23 stycznia

Opublikowany 2015/01/20

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

projekt dotyczy wprowadzenia obowiązku sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami; w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi; plany te będą podstawą do wydatkowania środków publicznych unijnych i krajowych oraz mają zawierać niezbędne inwestycje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi


Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2014
 • 11 sierpnia 2014

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 2769

 • 26 września 2014

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 • 8 października 2014

  I czytanie w komisjach

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 25 listopada 2014

   Sprawozdanie podkomisji

  • 27 listopada 2014

   Sprawozdanie komisji druk nr 2951

   Sprawozdawca: Ewa Wolak

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 16 grudnia 2014

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 82

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 • 17 grudnia 2014

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 83

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 288 za, 3 przeciw, 153 wstrzymało się (głos. nr 138)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: poprawki zgłoszone w drugim czytaniu zostały wycofane

  Tekst ustawy po III czytaniu

 • 18 grudnia 2014

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 2015
 • 9 stycznia 2015

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 3037

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 12-01-2015 oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dnia 12-01-2015

  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 15 stycznia 2015

   Sprawozdanie komisji druk nr 3047

   Sprawozdawca: Ewa Wolak

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 15 stycznia 2015

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 84

  Decyzja: przyjęto część poprawek

 • 19 stycznia 2015

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu


 • Niezakończone prace nad ustawą

  Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

  uchwalona na pos. nr 84 dnia 15-01-2015

źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2769